Dr. Kis Boáz: Társadalomtudományokról – ezen belül az Európai Unióról

75 ÉVES A MAGYAR NÉPFŐISKOLA - SÁROSPATAK

A három helyszínen – Klézse, Forrófalva, Külsőrekecsin – a jog je­len­tőségére, annak a társdalomtudományokon belüli szerepére és az Európai Unióra helyeztem a hangsúlyt. A jog tekintetében felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen szoros kapcsolata van a jogszabályoknak az erkölcsi szabályokkal. Azonban az erkölcsi szabályok csak rosszallást fejeznek ki, míg a jogszabályok szankciókat is tartalmaznak azért, hogy a megkívánt magatartások megvalósuljanak. Felhívtam a figyelmet arra is, hogy a jog már kialakult, vagy kialakítandó magatartásokat szabályoz. Ebből a szempontból jelentősége van a jogi személyiségnek és az ilyennel nem rendelkező szervezeteknek, személyeknek. A cselekvőképesség vizsgálatánál a cselekvőképtelenségre, a korlátozott cselekvőképességre és a teljes cselekvőképességre helyeztem a hangsúlyt.
Ezt követően a jog-ágakról volt szó, amelyek egy ország jogrendszerének a részei. Ebből a szempontból is figyelembe kell venni az Európai Uniót. Az Európai Unióval kapcsolatban elmondtam, hogy szükséges és gyümölcsöző lehet egy olyan szervezet, amely irányítja, összehangolja az európai államok tevékenységét. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy ennek vezetői fedhetetlenek legyenek. A jelenlegi vezetőségben azonban van olyan személy, akit régebben pedifiliára utaló magatartása miatt vádoltak meg, megint más maoista elvei, végül olyan, aki a KGB-hez való kötödése miatt nem szerepelhetne egy magyarországi civil szervezet elnökségében sem… Ezért a jelenlegi Európai Unió vezetése bármilyen szép öltönyökbe is öltözik és fényes a nyakkendője, nem tekinthető megbízhatónak és irányadónak. Az Európai Unió Alkotmányának nagy hibája, hogy benne nem fogalmazódik meg az Európát megtartó keresztyén elhivatottság.

 

Az Európai Unió létrejöttének főbb állomásai a következők: 

1) 1950 – Schuman-nyilatkozat

2) 1951 – Az Európai Szén- és Acélközösség létrejötte

3) 1957-58 – Az Európai Atomenergiai Közösség, illetve az Európai Gazdasági Közösség létrejötte

4) 1990 – A Schengeni Egyezmény aláírása

5) 1992 – A Maastrichti Szerződés aláírása

6) 2001 – A Nizzai Szerződés aláírása

Az Európai Unió igazából kereskedelmi, vám szempontok miatt jött létre, továbbá a személyek szabad mozgását akarta elősegíteni. Az Unió két legfontosabb szervezete a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament. A Miniszterek Tanácsa (vagy más néven Európai Unió Tanácsa) a tagállamok kormányainak képviselőiből álló, döntéshozó szervezet. Az Unió legfőbb döntéshozó szerve, az Európai Parlament, a mi a háromszáznyolcvan milliós európai la­kos­ságot képviseli. Tagjait az Unió országai választják, országonként. Az Európai Parlament törvényhozó szerv, költségvetési jogköre van és az európai intézmények politikai ellenőrzését végzi.

Az Európai Parlament bizottságokban végzi munkáját, melyek a következőek:

– Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelmi Bizottság

– Költségvetési Bizottság

– Költségvetési Ellenőrzési Bizottság

– Állampolgári, Szabadságjogi, Polgárjogi, Igazságügyi és Belügyi Bizottság

– Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

– Jogi és Belső Piaci Bizottság

– Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

– Foglalkoztatási és Szociális Ügyekkel Foglalkozó Bizottság

– Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Fogyasztói Bizottság

– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

– Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

– Kulturális, Ifjúsági, Média és Sport Bizottság

– Fejlesztési és Együttműködési Bizottság

– Konstitucionális Bizottság

– A Nők Jogaival és az Esélyegyenlőséggel Foglalkozó Bizottság

– Petíciós Bizottság

 

Az előadások után kérdéseket tettek fel a jelenlévők, amelyek inkább negatív tartalommal, mint pozitív reménységgel hangzottak el…