dr. Nyisztor Tinka » A magyar nyelvű imaórák bevezetése a templomban

Elõzmények

2000. december 25. Létrehoztuk a Pusztinai Szent István Egyesületet, amely célul tűzte ki, hogy képviseli a magyar nyelvű mise bevezetését a templomban, Pusztinában.  (Az MCSMSZ nem támogatta a vallásos ügyeket, mert akkor a papok akadályozták volna a magyar tanítást. A jászvásári püspök kijelentette, hogy taníthatunk magyarul, de az egyházat ne zavarjuk. Sok tanító ma is ehhez tartja magát. Szükség szülte a Pusztinai Szent István Egyesület megalakítását.)

2004-ben  a Jászvásári Zsinat munkálatainak befejezése történt meg. A  Zsinat határozata szerint lehet misézni magyar nyelven a moldvai katolikus falvakban, ha

– magyar csoport érkezik a faluba,

– van magyarul beszélő papjuk, aki rendelkezik érvényes celeb­retóval.

Furfangos rendelet, amely nem a csángóknak szól. A bukaresti nuncius azt mondta a zsinat után, hogy „ennyit tudott elérni számunkra”. Ő maga olvasta fel a rendeletet egy kihallgatás alkalmával.

2006. október 6. A kérésünkkel elzarándokoltunk Rómába, ahol mindent megígértek, még a magyar nyelvű misét is. Visszatérve, a faluban új papokat találtuk. Rómában a Püspöki Kongregációnál azt mondták, hogy Giovanni Battista Rei személyes felszólítására cserélték le Pusztinában a papokat. (2007-ben ezt a jászvásári püspök letagadta!)

Itthon sok próbálkozás és tárgyalás után, 2006 novemberében csak imát engedélyeztek a templomban, azt is csak pár alkalomra sikeredetten. A helyi, új papok és a saját embereik diverziós módszerekkel próbálták megakadályozni a magyar nyelvű misét és imát a templomban. Miután egy asszony meghalt az erőszakos utcai támadás után, az imádkozást abbanhagytuk.

Olyan délutáni időpontot engedtek meg az imádkozásra, amikor nincs más program: közvetlen a mise előtt, vagy mise után nem engedélyezték (volt konfliktusunk a templomban is).

2012 január-februárja. Újra felvettük a kapcsolatot a Jászvásári Püspökséggel, a bukaresti nunciatúrával. Jól fogadott a Nuncius. Ennyi. A püspökségen egy bizottsággal tárgyaltunk. A Püspök Úr az egészségére hivatkozva, a közös ima után visszavonult.

2012. október 12. Újra elkezdtünk imádkozni a templomban. (2001-től van imacsoportunk Pusztinában. Rendszeresen imádkoztunk a Magyar Házban is – amíg lehetett. 2007-től újra magánházaknál imádkozunk rendszeresen minden csütörtök este. Télen minden este. Itt szeretném megemlíteni, hogy 1996 és 2006 között magyar nyelvű misét hallgattunk rendszeresen minden nagy ünnep alkalmával: Húsvétkor, Szent Péter-Pál napján, Szent István napján és Halottak napján. 2006 után megszűntek ezek a misék, amit a saját portámon szokott celebrálni a csíkszentmiklósi atya, Gergely Géza.)

Mivel nem engedték közvetlen a mise előtt az imádkozást, ezért választottunk egy szimbolikus órát. Délután 3 órakor van az Irgalmasság órája, ezért minden péntek délután 3 órakor imádkozunk a templomban.

Az évek során kiderült, hogy a rendszeresség sokat segít, ezért egy pénteki alkalmon eldöntöttük, hogy soha nem fogjuk abban hagyni a pénteki imát. „A megszokás a legnagyobb úr” – ezt (is) akarjuk segítségül hívni.

Miért kezdtünk el újra imádkozni!?

A 2006 évi október-novemberi incidensek után (Ilona néni halála; a kántor provokált, megütött, rendőrséget kellett segítségül hívni), úgy határoztunk, hogy abbahagyjuk az imádkozást, illetve folytatjuk magánházaknál, mint azelőtt is. Azt kértem a paptól, hogy hirdesse ki az oltáron, hogy lehet imádkozni a templomban rendszeresen. Ezt nem vállalta, mondván, hogy „akkor eljön az egész falu”. Én pedig nem vállaltam, hogy zaklatások között imádkozzunk.

Mindig magyar nyelvű misét kértünk, nem imaórát magyarul. Imádkozni nem kell beavatott, felkent személy!

2012-ben a Jászvásári Püspökségen újra szemünkre vetették, hogy megengedték a magyarul imádkozást a templomban és nem éltünk a lehetőséggel. Többször is ezzel érveltek a püspökségen. (2007-ben is, amikor Ferkó Zoltánnal a római zarándoklat után felkerestük kérésünkkel a Jászvásári Püspökséget is).

A döntés, hogy újra kezdjünk imádkozni a templomban a pusztinai asszonyoknak köszönhető. Október elején, a plébánián megbeszéltük, hogy pénteken szeretnénk imádkozni. A plébános nem volt otthon, a káplán közvetítette a kérésünket. A következő nap, pénteken, telefonáltunk, hogy megtudjuk a választ. A káplán vette fel a telefont és azt mondta, hogy imádkozhatunk.

A  legközelebbi alkalomra megírtam a kérést és elmentem személyesen aláíratni, hogy biztos legyek. A plébános elolvasta a kérvényt, nem írta alá, hanem ellátta egy „N.B.” – ével és ráírta az imát vezető személyek nevét. A jóváhagyó aláírást elkerülte!

Tudomásomra adta, hogy ez már missziónak számít és komolyan kell venni. Megnyugtattuk, hogy úgy lesz. Arra is megkért, hogy a gyulafehérvári imakönyveket használjuk. Megígértük, hogy nem fogunk szekta nyomtatványokat használni.

A templomban ez alkalommal sem volt hajlandó kihirdetni a magyar nyelvű imaórát. Garanciát kértem, hogy „a holdudvarhoz tartózó emberek, nem fognak zaklatni”. (A kérésbe említettem az elhunyt Ilona nénit és a diszkriminatív  eljárásokat a magyar nyelvű misékkel kapcsolatosan.) Azt tanácsolta, hogy forduljunk a rendőrséghez, ha atrocitások lesznek, ő nem tud ígérni semmit.

Idáig nem történt semmi kellemetlen. Az első alkalommal öten voltuk. A múlt pénteken, november 16-án, 22-en.

A pap, a kántor, a megyebírók, távol maradása jelzés- (példa-) értékű a falu számára! Nem kívánatos ezeken részt venni! Még mindig vannak idős asszonyok, akik attól félnek, hogy a pap nem temeti el, ha magyarul imádkoznak a templomban.

Az imaórák bevezetése más moldovai falvakban is

Szükséges egy imavezető személy, akit a faluban elfogadnak, és aki jól tud imádkozni magyarul. Szerencsés helyzet van ott, ahol a helyi tanító vállalja az ima vezetését, illetve ha van egy asszony a faluban, aki elvégzi ezt a fajta szolgálatot. Most nagyon kellene a helyi tanítók segítsége! Mint vallásfelelős, vállalom, hogy segítek a helyi kezdeményezőnek.

Atrocitások esetén, azonnal a rendőrséghez kell fordulni. Ha az egyház részéről vannak nehézségek, azonnal közvetíteni kell a Nuncius felé, aki biztosan segít. Vállaljuk az imatanítást, felkészítőt a felnőtteknek, akik vezetni fogják az imaórákat. Ha magyarul akarunk imádkozni mi magunk kell „kántorok, vagy papok” legyünk. Természetesen a magyar nyelvű miséről nem szabad, nem fogunk lemondani!

Biztató számunkra II. János Pál pápának az a kijelentése, hogy a Katolikus Egyház jövőjét a kis ima csoportokban látja. Hisszük, hogy a kis közösségeknek nagy erejük van, de kellenek a kis közösségek.

A vallásos ügyek koordinálására a legalkalmasabb Pusztina és a pusztinai Magyar Ház. Pusztinában a helyi papok már nem zaklatnak. A közösségek formálására a magyar házak nagyon megfelelőek, ha ki vannak használva optimálisan. Azt gondoljuk, hogy a pusztinai Ház nem az eredeti rendeltetése szerint van használva…

Amit az oktatási program teljesen elhanyagolt

Az egyházi ünnepeken a magyarul tanuló gyermekek soha nincsenek jelen magyar nyelvű programmal. Nyilván kényelmetlen a kapcsolattartás az egyházzal, de nagyon szükséges. Fontosnak tartom a szereplést a közösség előtt. Az imaórákon a templomban is ez (is) történik: magyarul megszólalnak a templomban, a nyilvánosság előtt (10-20 ember előtt, Isten előtt).

Az Irgalmasság órája a pusztinai Szent István templomban

„Ebben az órában – mondta Jézus- kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.”

(Fausztina nővér naplója)

2012. október 12-én tartottuk meg az első Irgalmasság imaórát a pusztinai templomban. Elhatározásunk, hogy nem fogjuk soha abbahagyni.

Mint tudjuk, XVI. Benedek Pápa 2012. október 11-én meghirdette a Hit Évét.

Véletlen egybeesés a pusztinai asszonyok elhatározásával, hogy újra kezdtük a magyar nyelvű könyörgéseket a templomban.

1. A Keresztút

Minden pénteken pontosan három órakor elkezdjük a Keresztúti ájtatosság imádkozását. Az előimádkozó olvassa a szöveget az imakönyvből (az esztergomi Praeorator szerinti Keresztutat imádkozzuk). A megfelelő helyeken a jelenlévők énekelik az Aranymiatyánk strófáit és imádkozzák a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát. A Keresztutat a Lehullott a Jézus vére című moldvai szentes énekkel fejezzük be.

2. Az Irgalmasság óráját rózsafüzérrel folytatjuk.

3. Az Isteni Irgalom Litániája következik majd.

4. Imádság Jézus Szent Szívéhez.  Ezt az imádságot a Szent Pio Padre imafüzetből szoktuk imádkozni. Ebben a kis imádságban nagyon kedvesek számunkra a kis bibliai idézetek és az, hogy saját szavainkkal is be tudunk kapcsolódni a könyörgésekbe.

5. Az Úr Angyala esti imádságnak a régi moldvai változatát szoktuk énekelni.

6. A fényes nap nevű moldvai szentes énekkel fejezzük be az imaórát.

Mindig figyelemmel kísérjük a Katolikus Naptárt és annak megfelelően vezetünk be kis változtatásokat. Pl. ha Mária ünnep következik, akkor nagy, nagy szeretettel énekeljük a Csíksomlyóról ismert Mária énekeket.

Az imarendet nem szoktuk cserélgetni, hogy minél többen tanulják meg. Vannak teljesen új imádságok és azokra is igény mutatkozik. Például: Most segíts meg Mária… Ha nincs olyan személy, aki folyamatosan tud olvasni, akkor a klasszikus rózsafüzért imádkozzák nagy szeretettel, (a keresztút helyett) mert azt mindenki tudja a fiatal gyerekek kivételével.

Egyelőre 40 körül van a résztvevők száma, de nem mindig ugyanazok a személyek. Nagyon szeretnénk, ha a jó Isten megsegítene és minden első péntekre tudnánk találni egy papot, aki eljönne gyóntatni és imádkozni.

Minden alkalommal elimádkozzuk a következő könyörgésünket:

Uram Jézus Krisztus, Te halálod óráján, a keresztfán, anyanyelven imádkoztál az Atyához! Kérünk Uram, adassék meg nekünk is, hogy halálunk óráján imádkozhassunk, gyónhassunk anyanyelvünkön, magyarul. Ámen.

Mindenkit meg kérünk szépen, aki elolvassa az írásunkat, hogy csatlakozzon hozzánk imájával, minden pénteken három órakor!

Isten Fizesse meg!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Szentes énekeink

Virág szombaton este

(Arany Miatyánk)

Virág szombaton este
Mária fiát kérdezte.
Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám király leszek,
A jeruzsálemba bé mejek.

Hát nagy hetfőn mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám beteg leszek,
A templomba nem mehetek.

Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám vándorolok,
Az utcákon le s fel járok.

Nagy szeredán mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám hamis Júdás
Engem harminc pénzért elad.

Nagy csütörtökön mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Anyám Getszemáni kertben,
Felmegyek az olajok hegyikbe,

Jézus a Getszemáni kertben,
Fenn az olajok hegyikbe,
Térden állva imádkozik,
Piros vérrel izadózik.

Nagy pénteken mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám egy keresztre,
fel leszek én majd feszítve.

Te a kereszt alatt leszel,
szent kezedvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem tehetsz.

Nagy szombaton mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám koporsómban
Beszállok a gyászos sírban.

Húsvét napján mit fogsz tenni,
Szent fiam mit fogsz művelni?
Akkor anyám feltámodak
Mennyországba uralkodom.

Húsvét után ötven napra,
Piros Pünkösd hajnalára
Elküldöm a vigasztalót,
A fehér színű galambot.

Pünkösd után nyolcvan napra,
Nagy Boldog Asszony napjára,
Felviszlek a Mennyországba,
A mennyei boldogságba.

Ámen

 

Lehullott a Jézus vére

Lehullott a Jézus vére

A szent keresztfa tövére.

Drágalátos szent testéből

Öt mélységes sebeiből.

 

De a földön nem maradott

Mint piros rózsáé vallott,

A szent angyalok felszedtek,

Alázatosan tisztelték.

 

Mondá Jézus az angyalnak,

Vidd fel menybe Szent Atyámnak,

Mondd, hogy keresztfámról küldtem,

Fogadja kedvesen tőlem!

Ez a világ drága ára,

Sebeim kinyílt rózsája,

Mint nagy fájdalommal szültem,

Véres könnyekkel öntöztem.

 

Nincs már hátra csak egy órám,

Elvégződik minden munkám,

Kifogy a keserű pohár,

Mely világ kezdetétől vár.

 

Ádám keserű almája

 

Hozott a kínos halálra,

Gyertek az én keresztfámhoz,

Üdvöségtek oltárához.

 

Szent keresztfa, be magas vagy,

Jézus testével terhes vagy,

Három nagy vastag szeg tartsa,

Fájdalmas szív, hogy sírassa.

 

Ádámnak bűnös fiai,

Gyertek hozzám imádkozni!

Boruljatok le előmbe,

Szent Atyámhoz könyörögve.

 

Boruljatok le a földre,

A szent keresztfa tövére,

Soha el ne felejtsétek,

Hogy meghaltam érettetek,

Értetek halált szenvedtem,

Menybe helyet készítettem.

Miatyánk   

Miatyánk ki vagy menyekben,

Uralkodol mindeneken,

Szenteltessék meg szent neved,

Ég és föld imádjon Téged.

 

Jöjjön el a Te országod,

Legyen meg szent akaratod,

Miképpen van a menyekben,

Legyen itt a földön es.

 

Add meg a mű kenyerünket,

Tápláld testünket s lelkünket,

Szabadíts meg a gonosztól,

Ments meg örök kárhozattól.

 

Ne engedj a kísértésben,

Ne hagy elveszni vétekvel,

Kérünk Uram, hallgass meg!

Bűneinket bocsásd meg.

Ámen 

A fényes nap

A fényes nap immár lenyugodott,

S a föld szintén sötétben maradott,

Nappali fény éjjelre változott

Fáradttoknak nyugodalmat hozott.

 

Minden állat megy nyugodalomra,

Az Istentől kirendelt álomra.

De én Uram úgy megyek ágyamba,

Mintha mennék gyászos koporsómba.

 

Midőn ágynak adom a testemet,

Deszka közzé zártam életemet.

Hosszú állam érheti szememet,

S a kakas szó hozhatja végemet.

 

Vetünk számat hát édes Istenem,

Hogy lelkemet ne keljen féltenem,

Hogy lehessen bátrabban szólanom,

Midőn meg kell előtted állanom.

 

Napkelettől egész napnyugatig

Szent nevedben bíztam én fáradtig,

De meg bocsáss mert szívemből szánom,

Könnyek miatt szememben nincs álom.

 

Ne szólíts el Uram készületlen,

Ne szólíts el Uram készületlen

Vezess előbb az enyhítő kútra,

S úgy bocsáss el engem a nagy útra.

Vezess előbb az enyhítő kútra,

S úgy bocsáss el Uram a nagy útra.