Az MNC Magyar Népfőiskolai Collegiumról

Az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium – továbbiakban: Népfőiskolai Collegium – 1992 májusában lett bejegyezve önálló jogi személyként a Fővárosi Bíróságon.

Alapszabálya szerint célja: „Összefogni mindazokat, akik felelősséget éreznek a magyar szellemi, lelki és gazdasági felemelkedésért, akik alapelvként vallják a »Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat«, akik munkálni akarják a hazafias érzés és tudat kibontakozását, s ebben segítséget ad a határon inneni és túli hasonlóan gondolkodóknak, legyen az, szervezet vagy természetes személy. Célja továbbá szervezetet és keretet biztosítani a keresztyén népfőiskolák sajátos jellegének az ilyen ismeretek elsajátítására.”

A fentiek megvalósítása érdekében a budapesti székhely igen szerteágazó tevékenységet fejt ki a Kárpát-medencében, hiszen saját maga is több országos képzést szervez, ezen túl pedig új és új népfőiskolák létrehozását végzi határon innen és túl egyaránt. Ahogy az Alapszabály idézett részéből is kiderül, célját akkor éri el, ha egyfajta személyiségformálást mutat fel. Napjainkban sokszorosan erősödött az a nemkívánatos magatartás, melyet a latin mondás így fogalmaz meg: „Homo hominis lupus est”. Azt jelenti ez, hogy az emberi kapcsolatok teljesen eldurvultak. A Népfőiskolai Collegium a szeretet missziójától vezetve fordul oda mindenkihez, azokhoz is, akik tartoznak valamilyen felekezethez és azokhoz is, akiknek kellene tartozni. Szervezeteink között egyaránt megtalálható a katolikus, a református, az evangélikus, a görögkeleti stb. népfőiskola.

A tagnépfőiskolák szervezésén és támogatásán kívül igen nagy jelentőségű az országos népfőiskolai képzés. A Népfőiskolai Collegium 1992 óta évenként több alkalommal tart képzéseket budapesti és vidéki helyszíneken.

A Népfőiskolai Collegium felnőttképzési programját négy fő kurzusban végzi. A Lakatos Demeter-Kurzus a csángóföldi képzéseket, a Szabó Zoltán-Kurzus a balatonszárszói konferenciákat foglalja magába. Az Újszászy Kálmán-Kurzusban a felnőttek megkeresését tűztük ki célul, míg a Karácsony Sándor-Kurzusban a fiatalokat keressük meg, a magyarság megmentése céljából.

Több mint húsz éve az egyik legfontosabb képzési programot valósítjuk meg Balatonszárszón, ahol mintegy 100-150 kárpát-medencei magyarral folyik az együttgondolkodás. Az egyhetes konferencián irodalom- és művészettörténészek, orvosok, újságírók, egyetemi tanárok, miniszteri tanácsosok, országgyűlési képviselők stb. adtak elő nagy sikerrel. A Balatonszárszón elhangzottak minden évben egy külön füzetben jelennek meg, s így a kiváló előadások nyomtatásban is olvashatók.

A Népfőiskolai Collegium az a szervezet, amelynek a Kárpát-medence minden magyarlakta területén (Erdély, Délvidék, Felvidék és Kárpátalja) van szervezeti egysége, amely az új nemzeti identitás maradandóvá tételén munkálkodik. A Népfőiskolai Collegium 2010. decembere óta népfőiskolák szervezését végzi Csángóföldön is. Eddig  több, mint 20 települést látogatott meg az üv. elnök egy szakmai-előadó csoporttal, három egyhetes képzést tartva.

logo

Történeti tény, hogy a magyarországi népfőiskola terjedésében igen jelentős szerepet játszottak a korabeli egyházi ifjúsági szervezetek. Ezek voltak tulajdonképpen a biztos pontjai a népfőiskolai gondolat terjedésének. A Népfőiskolai Collegium pontosan ezért igyekszik minél nagyobb gondot fordítani arra, hogy a jelenkori ifjúsági szervezetekkel minél jobb legyen a kapcsolata, hovatovább pedig a felnövekvő nemzedék korunkban is a népfőiskolai gondolat terjesztőjévé váljék. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektet a fiatalok megszólítására is az ifjúság számára szervezett képzései, illetve az évenkénti egyhetes sporttábora által, amely programra az anyaországon kívül számos fiatal érkezik a határon túlról is. Igen fontos a fiatalok számára a nemzeti összetartozás tudatának erősítése. Programjainkon az együtt gondolkodás és hitmélyítés mellett a határon túli és az anyaországi fiatal köthet – és kötött is – tartalmas és hosszan tartó barátságot.

A személyiségformálás miatt fordultunk oda az etnikai kisebbséghez, a romákhoz, és anyagi támogatáson kívül rendszeres előadásokkal próbáltuk segíteni őket.

Fontos az a munka, amelyet a váci fegyházban végeztünk az elítéltek között. Rendszeres előadásokat tartottunk számukra abból a célból, hogy visszatérve a civil életbe, valamilyen módon megtalálják helyüket, s csökkentve a bűnözésbe való visszaesés lehetőségét.

Nagyon fontosnak tartjuk a csökkentlátók, illetve a vakok közötti munkánk végzését is, így Budapesten és Debrecenben tartunk számukra több képzést és fórumot.

Jelentős kulturális tevékenységet is végzünk, melynek során pl. falusi fiatalokkal adtuk elő Sütő András: Advent a Hargitán című drámáját nagy sikerrel. Évek óta konferenciáink és programjaink rendszeres meghívottja a partiumi Kiss-Stúdió és a felvidéki Boráros Imre színművész, több anyaországi és határon túli költő és előadóművész.

Kiadványaink között több költő első verseskötetét jelentettük meg. Ezen kívül időszaki lapunk a Népfőiskolai krónika, amely a központi munkáról éppúgy beszámol, mint a tagegyesületek életéről. Igen fontos kiadvány az MNC Népfőiskolai Füzetek, amely eddig 35 kötetben jelent meg.

A Népfőiskolai Collegium közhasznú szervezetként tevékenykedik, különösen a kutatás, a nevelés, az ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység, a gyermek- és ifjúságvédelem, a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a határon túliakkal való kapcsolattartás a fő tevékenységi köre, de a sport területén is jelen vagyunk rendezvényeikkel.

Legfontosabb testületünk a Közgyűlés, amelynek évi legalább egyszeri ülésén tárgyaljuk meg a legjelentősebb feladatokat. Kialakult szokás, hogy ezt a tanácskozást Balatonszárszón tartjuk az egyhetes konferenciahét keretében.

„Hazánkat újra meg kell váltani!” – mai is igaz, amit a költő egykor megfogalmazott s a Népfőiskolai Collegium a sárospataki eszme örökségét továbbhordozva, a Hit-Haza-Haladás hármas egységében kíván ezért munkálkodni.